Guia de dinamització de l'activitat


Passem a la fase central de la sessió: la del joc. L’objectiu principal d’aquesta part és el de simular, amb la màxima fidelitat possible, que estem a punt de celebrar una diada castellera. I per això, el que intentarem és que cada colla acabi aixecant tres castells i un pilar.

 

Aquesta seria la situació ideal, i d’acord amb les proves que ja s’han fet de l’activitat, si els nens i nenes mostren el necessari interès i implicació, és possible fer-ho en un temps aproximat d’entre 1 h. i 1,15 h. En tot cas, els organitzadors de la sessió establiran quin temps disposen per al seu desenvolupament, i en cas que no s’arribin a completar les quatre construccions tampoc passa res, ja que durant el temps de sessió hauran aixecat les construccions que s’hagin pogut assolir.

 

L’ordre d’aixecament dels castells és el següent: 4de8, 3de8, 2de8 amb folre i Pilar de 7 amb folre. En l’apartat “Descàrrega d'arxius” es pot trobar un arxiu en format power-point que permet seguir pas a pas de quina manera s’han d’anar col·locant les peces per aixecar cadascun dels castells descrits.

 

COMENCEM A JUGAR

 

Una vegada tenim a tots els participants distribuïts per les diferents taules, comencem a jugar seguint la dinàmica següent. Per començar, hem de tenir preparat en pantalla la portada del power-point corresponent al llibre que han llegit els infants.

 

 • Tindrem, així, dos arxius power-point oberts: el corresponent al de la descripció pas a pas de l’aixecament dels castells amb les peces, 
 • I el corresponent a les preguntes sobre la lectura que s’aniran fent al llarg de la sessió.

NOTA: quan tenim dos power points oberts al mateix temps, la combinació de tecles ALT + TAB ens permet anar passant de l'un a l'altre de forma còmoda, sense necessitat d'estar-los obrint i tancant cada vegada que necessitem canviar d'arxiu.

 

A continuació, ens adrecem a la Colla núm. 1 i els informem que estem a punt de fer la primera pregunta, que anirà adreçada única i exclusivament als membres de la seva colla. La resta ha d’escoltar la pregunta i guardar silenci, encara que coneguin la resposta. Passem aleshores a la primera dispositiva per llegir la pregunta en veu alta.

 

 • La lectura en veu alta de la pregunta pot fer-la el dinamitzador, però també ho pot fer algun membre de la colla en qüestió, amb la qual cosa impliquem encara més als infants participants. 
 • Abans de fer la lectura de la pregunta hem d’insistir en un aspecte: que els castells són un treball en equip, i que, per això, abans de respondre, els membres de la colla han de consensuar la resposta, consultar-la entre tots ells, i que quan ho tinguin clar ho diguin. 
 • Hem d’evitar les temptacions d’alguns infants de respondre ràpidament, o de demostrar que ells saben la resposta. Sobretot, hem de ressaltar un dels principals valors del fet casteller: el treball en equip.

 

Una vegada llegida la pregunta, donem el temps necessari per a la seva resposta. En funció del tema que tracti la pregunta podem aprofitar per fer algun tipus de comentari que hi estigui relacionat.

 

 • Com que hi ha algunes preguntes que són molt senzilles, mentre que d’altres són, en comparació, una mica més difícils, trobarem en alguns casos l’existència de “pistes” per ajudar a trobar la resposta, especialment en les preguntes sobre il·lustracions. 
 • Per veure quina és la pista cal passar a la diapositiva següent.

 

Feta la pregunta, hi ha dues possibilitats.

 

a) que la colla a la que la hem adreçat respongui correctament (en aquest cas, de seguida veurem què cal fer),

 

b) o que la colla que ha de respondre no sàpiga la resposta o en doni una incorrecta.

 

- en aquest supòsit, expliquem a tothom que un dels valors de l’activitat castellera és el de la col·laboració entre colles a l’hora de fer pinyes, i que en una diada castellera és habitual veure castellers d’una colla ajudant a les pinyes d’una altra.
 
- per això, i com que el que estem fent és una diada castellera, aquí també ens ajudarem entre nosaltres. Així que si alguna altra colla sap la resposta pot dir-la, per tal d’ajudar a la colla que havia de respondre.
 

D'aquesta manera aconseguim vàries coses:

 • Eliminar de la sessió el sentiment de competitivitat, transmetent el missatge abans esmentat que es tracta d’un joc en el que no hi ha un guanyador únic, sinó que tothom guanya si tothom acaba fent els mateixos castells, 
 • Evitem que alguna colla quedi endarrerida en el ritme de construcció,

 

Dita la resposta a la pregunta, donem l’ordre de que totes les colles –no només la que havia de respondre- col·loquin les primeres peces del primer castell, que com hem dit al principi serà el 4de8.

 

- projectem aleshores en pantalla la primera diapositiva del power point de peces, que ja teníem obert.

 

A mida que totes les colles col·loquen les primeres peces del primer castell (la pinya del 4de8) aprofitem per remarcar diferents aspectes:

 

 • Hem d'insistir en què fer castells és un treball d’equip, per la qual cosa les peces les han de posar entre tots els membres de la colla. No val que algun comenci a agafar les peces i a posar-les ell sol. 
 • Cal treballar amb paciència i molta cura. Si les peces estan ben col·locades des del principi el castell s’aixecarà ferm. Si ho fem sense cura i precipitadament, el més probable és que el castell acabi caient. 
 • És molt important evitar els cops a la taula, els moviments bruscos, etc., perquè a la més mínima el castell pot caure. 
 • No hi ha presa, tenim temps per col·locar les peces, per assegurar-nos de que estan ben situades, per corregir si alguna no ens ha quedat del tot bé.

 

Una vegada totes les colles han completat el primer pas en la construcció del castell (la pinya del 4de8), tornem al power point amb les preguntes.

 

- recordeu que es pot anar passant d'un arxiu power point a l’altre mitjançant la combinació de tecles Ctrl + Tab.

 

Quan tinguem en pantalla l’altre power point, anem a la diapositiva amb la segona pregunta, que adreçarem a la Colla núm. 2. Com en el cas anterior, procurem que algun membre de la colla sigui qui faci la lectura de la pregunta en veu alta, mentre que la resta de colles es limiten a escoltar. Llegida la pregunta, procedim de la mateixa manera que en el pas anterior: esperem a veure si la colla en qüestió respon correctament o, en cas contrari, demanem la resposta a alguna de les altres colles.

 

I quan s'hagi donat la resposta correcta, tornem a donar ordre a totes les colles a procedir amb el següent pas en la construcció del castell, que correspondrà al tronc del mateix, per a la qual cosa tornem a canviar d'arxiu power point i posem la diapositiva següent.

 

Una vegada totes les colles tinguin les peces col·locades seguint les orientacions que es poden veure en pantalla, passarem a formular la tercera pregunta a la Colla núm. 3, aplicant la mateixa mecànica. En aquest cas, la seva resposta servirà per col·locar els pisos dels dosos i l'aixecador.

 

Per últim, adreçarem a la Colla núm. 4 la quarta preugunta, que ens permetrà col·locar l'enxaneta i coronar el castell (en el cas que l'activitat es faci amb quatre colles. En cas que només fossin tres la pregunta tornaria a ser per a la Colla núm. 1).

 

 • El joc està dissenyat per treballar amb preguntes relatives al text i a les imatges. En el Power Point, aquestes es van alternant, de manera que a quatre preguntes sobre contingut segueixen quatre sobre les il·lustracions. 
 • Per això, en aquest cas, la pregunta número 5 és sobre les imatges, tal i com ja ho indica la mateixa diapositiva. I darrera de la corresponent a la pregunta podem trobar les pistes per donar la resposta correcta.

 

Quan es doni la resposta correcta a aquesta pregunta (la número 4) totes les colles podran coronar els seus castells al mateix temps. Per això, hem d’intentar donar la màxima emoció tant a la formulació de la pregunta, advertint que és un moment molt emocionant del joc, ja que estem a punt de coronar el primer castell de la diada, que tot el públic ens està observant, etc., etc.

 

 • Una vegada col·locada l’enxaneta coronant el castell, demanem a tots els membres de la colla que facin també l’aleta i els fem una foto. 
 • Molt important! Aquest és un moment crític, ja que amb l’emoció d’haver coronat el castell, a l’hora de moure’s i col·locar-se per la foto és molt fàcil que algú doni un cop a la taula i faci caure al castell. Així que cal advertir d’aquest perill a tothom.

 

Quan hem fet totes les fotos a les diferents colles, i les hem felicitat per la fita assolida, els diem que els castells cal descarregar-los, i que és el que hauran de començar a fer amb molta cura, peça a peça.

 

Una vegada han acabat de fer-ho, continuem amb el joc passant a l’inici del següent castell, en aquest cas un 3de8. Procedirem de la mateixa manera que fins ara i tornarem a iniciar la ronda de preguntes.

 

La sessió anirà avançant amb aquesta dinàmica, i si tot va bé, serà possible assolir l’objectiu d’aixecar tres castells i un pilar.

 

 • En total, el número de preguntes que cal respondre (i, en conseqüència, el número de passos necessaris per aixecar un castell) és de 4, segons la seqüència següent:

 

 

4de8:

 

- Pregunta núm. 1: situem els baixos i els envoltem amb la pinya

- Pregunta núm. 2: col·loquem 4 pisos de cop, els corresponents als segons, terços, quarts i quints.

- Pregunta núm. 3: col·loquem dosos i aixecador

- Pregunta núm. 4: col·loquem enxaneta

 

3de8:

 

- Pregunta núm. 1: situem els baixos i els envoltem amb la pinya

- Pregunta núm. 2: aixequem 4 pisos de cop, els corresponents als segons, terços, quarts i quints.

- Pregunta núm. 3: col·loquem dosos i aixecador. Advertim que la col·locació dels peus d'un dels dosos en aquest cas és diferent, i cal fixar-se en la imatge. 

- Pregunta núm. 4: col·loquem enxaneta.

 

Tde8f:

 

- Pregunta núm. 1: col·loquem baixos, els envoltem amb la pinya

- Pregunta núm. 2: col·loquem segons i folre.

- Pregunta núm. 3: pugem 5 pisos de cop, els corresponents al terços, quarts, quints, dosos i aixecador

- Pregunta núm. 4: col·loquem enxaneta

 

Pde7f:

 

- Pregunta núm. 1: col·loquem el baix i l'envoltem amb la pinya

- Pregunta núm. 2: col·loquem segon i folre.

- Pregunta núm. 3: pugem 5 pisos de cop, els corresponents al terç, quart, quint i aixecador (en el cas del pilar, l'aixecador no és la figura de la resta de castells, sinó una normal de casteller)

- Pregunta núm. 4: coronem el castell col·locant l'enxaneta